موضوع:
ارزیابی بیمار
احیا قلبی ریوی
مدیریت انسداد راه هوایی
با همکاری اورژانس اجتماعی و ویژه پرسنل اورژانس اجتماعی سیرجان