نام و نام خانوادگی:
  •     آقای مهدی باسفهرجانی

سمت:

  •     مسئول EOC

مدرک تحصیلی:

  •     کارشناس ارشد مدیریت بحران