اورژانس سیرجان - بازدید از پایگاه‌های جاده‌ای

بازدید از پایگاههای جاده ای و ایستگاه کنترل بیماری کرونا توسط ریاست محترم اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشکده به همراه پرسنل ستاد در تاریخ 99/1/1

 

 

 

 

Template Design:Dima Group