نام و نام خانوادگی:
  •     آقای محمد عرب پاریزی

سمت:

  •     مسئول MCMC

مدرک تحصیلی:

  •     کارشناس پرستاری