اورژانس سیرجان - بازدید از پایگاههای جاده ای

بازدید از پایگاههای جاده ای و ایستگاه کنترل بیماری کرونا توسط ریاست محترم اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشکده به همراه پرسنل ستاد در تاریخ 99/1/1