بازدید مستمر و دوره‌ای رئیس بازرسی و مسئول مرکز هدایت عملیات بحران دانشکده علوم پزشکی سیرجان از پایگاه‌های اورژانس۱۱۵ شهری، جاده‌ای و هوایی در ایام نوروز و اجرای طرح سلامت نوروزی۱۴۰۰