اورژانس سیرجان - دوره آموزشی نحوه آشنایی با سیستم اورژانس برای پرسنل بهزیستی دارستان

 

دوره آموزشی نحوه آشنایی با سیستم اورژانس پیش بیمارستانی و امداد خواهی و مدیریت مصدومین ترومایی و بیماران داخلی قبل از رسیدن اورژانس و تکنسین‌ها، آموزش مواجهه با انسداد راه هوایی، احیا قلبی ریوی، کنترل خونریزی‌ها، مدیریت عضو قطع‌شده جهت پرسنل بهزیستی دارستان.
لازم به ذکر است این دوره با هماهنگی آموزش اورژانس پیش بیمارستانی برگزارشده

Template Design:Dima Group