اورژانس سیرجان - اخبار

 

دوره آموزشی نحوه‌ی آشنایی با سیستم اورژانس وامدادی و مدیریت مصدومین ترومایی تا قبل از رسیدن اورژانس و تکنسین‌ها آموزش مواجهه با انسداد راه هوایی مدیریت عضو قطع‌شده احیای قلبی ریوی کنترل خونریزی‌ها استفاده صحیح از تجهیزات فیکس سازی و نحوه‌ی انتقال مصدومین جهت نیروهای امدادگر هلال‌احمر سیرجان: این دوره با هماهنگی آموزش اورژانس پیش بیمارستانی برگزارشده و برگزاری این دوره توسط کارشناسان آموزش آقایان سعید نادری نسب و امین افروغ صورت گرفت.

 

 

 

دوره آموزشی نحوه آشنایی با سیستم اورژانس پیش بیمارستانی و امداد خواهی و مدیریت مصدومین ترومایی تا قبل از رسیدن اورژانس و تکنسین‌ها، آموزش مواجهه با انسداد راه هوایی، احیا قلبی ریوی، کنترل خونریزی‌ها، مدیریت عضو قطع‌شده استفاده از وسایل و تجهیزات فیکس و انتقال مصدومین ترومایی جهت نیروهای هلال‌احمر سیرجان.
لازم به ذکر است این دوره با هماهنگی آموزش اورژانس پیش بیمارستانی برگزارشده و زحمت برگزاری این دوره را مسئول آموزش همگانی جناب آقای سعید نادری نسب بر عهده داشتند.

 

دوره آموزشی نحوه آشنایی با سیستم اورژانس پیش بیمارستانی و امداد خواهی و مدیریت مصدومین ترومایی و بیماران داخلی قبل از رسیدن اورژانس و تکنسین‌ها، آموزش مواجهه با انسداد راه هوایی، احیا قلبی ریوی، کنترل خونریزی‌ها، مدیریت عضو قطع‌شده جهت پرسنل بهزیستی دارستان.
لازم به ذکر است این دوره با هماهنگی آموزش اورژانس پیش بیمارستانی برگزارشده

 

برخورد خودرو سمند با تریلر در محور سیرجان به قطرویه پنج کیلومتر بعد از معادن گل گهر
تعداد مصدوم: ۴ نفر
انتقال: بیمارستان غرضی

 

تصادف ون و بنز تک آخر بلوار دکتر صادقی ۷ مصدوم برجا گذاشت که به بیمارستان غرضی و امام رضا انتقال یافتند.

 

Template Design:Dima Group