جلسه بازدید بازرسان محمدزاده و معصومی از فعالیت‌های واحدهای اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث سیرجان با حضور ریاست اورژانس 115، معاونت اورژانس 115، مسئول نظارت و بازرسی، مسئول امور پایگاه‌ها، مسئول هدایت عملیات بحران، مسئول آمار و پایش برنامه عملیاتی، مسئول نقلیه و تجهیزات و مسئول واحد فناوری اطلاعات برگزار شد.