اورژانس سیرجان - واحد حسابداری

تعریف امـور مالی
مجموعه‌ای است از واقعیت‌ها، اصول و تئوری‌هایی که با تأمین و به‌کارگیری منابع مالی توسط افراد و واحـدهای مختلف ارتباط دارد.
مأموریت و مهارت‌های کسب‌شده توسط حسابدار جهت انجام برنامه‌ریزی در کار
تهیه و تنظیم دستورالعمل‌ها، روش‌ها و رویه‌های مالی به‌منظور ایجاد هماهـنگی و انجـام عمـلیات حسابداری در واحدهای مختلف بر اساس استانداردهای تعیین‌شده.
تأمین مالی، بودجه‌بندی، ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌گذاری برای طرح‌ریزی استراتژی‌های بازاریابی قیمت‌گذاری محصولات.
انجام تجزیه‌وتحلیل نسبت‌های مالی واحدهای مختلف و بررسی گزارش‌های مالی و روشن نمودن وضعیت مالی شرکت و ارائه گزارشات.

 

مدیر امـور مالی
تعریف
مـدیر مالی «حسابدار حرفه‌ای» اسـت که دارای «صلاحیت حرفه‌ای» بوده و ضمن دارا بودن آگاهی‌های کلی در زمینه‌های متنوع امور مالی و دانش مدیریت، در یک یا چند زمینه مشخص مالی نیز متخصص است.

 

حدود مسئولیت‌ها
برنامه‌ریزی، هدایت و هماهنگی و کنترل فعالیت‌های مالی شـرکت در چهارچوب مقررات، قوانین، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب و ایجاد هماهنگی برای انجام وظایف محوله و درون‌سازمانی و سایر ذینفعان مجاز به بهره‌برداری از اطلاعات مالی و ایجاد بخش‌ها و دوایر یا رده‌های متعدد در حیطه مسئولیت، برای تحصیل اهداف امور مالی. مدیر مالی همچنین در تدوین ضوابط ارتقاء کارکنان امور مالی، نقش اساسی دارد.

Template Design:Dima Group