اورژانس سیرجان - محتوی کارگاه تربیت مربی آموزش همگانی

الگوهای فعال تدریس

 

 الگوهای فعال تدریس، الگوی دریافت مفهوم   الگوهای فعال تدریس، الگوی پژوهش آموزی    الگوهای فعال تدریس، الگوی پیش سازمان دهنده    الگوهای فعال تدریس، الگوی 5E    الگوهای فعال تدریس، الگوی شبکه‌ای 

الگوهای فعال تدریس، الگوی

دریافت مفهوم

 

الگوهای فعال تدریس، الگوی

پژوهش آموزی

 

الگوهای فعال تدریس، الگوی

پیش سازمان دهنده

 

الگوهای فعال تدریس، الگوی

5E

 

الگوهای فعال تدریس، الگوی

شبکه‌ای

                 
 الگوهای فعال تدریس، الگوی بارش فکری   الگوهای فعال تدریس، الگوی قضاوت عملکرد   الگوهای فعال تدریس، الگوی تفکر استقرایی     الگوهای فعال تدریس، الگوی اعضای تیم    الگوهای فعال تدریس، الگوی کاوشگری

الگوهای فعال تدریس، الگوی

بارش فکری

 

الگوهای فعال تدریس، الگوی

قضاوت عملکرد

 

الگوهای فعال تدریس، الگوی

تفکر استقرایی

 

الگوهای فعال تدریس، الگوی

اعضای تیم

 

الگوهای فعال تدریس، الگوی

کاوشگری

 

 

روش‌های تدریس Work book دانلود
   
اصول طراحی يک کارگاه آموزشی دانلود
   
الگوی آموزشی ایفای نقش دانلود
   
پدافند غیرعامل و آمادگی برای مواجهه با حوادث و پاسخ مناسب دانلود
   
برنامه‌ریزی آموزش سلامت و اجرای آن دانلود
   
عوامل مؤثر در انتخاب روش تدریس دانلود
Template Design:Dima Group