اورژانس سیرجان - پایگاه‌های اورژانس

ردیف

نام پایگاه

کد پایگاه

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

آدرس

مرکز پیام

900

55.661900

29.445536

خیابان ابن سینا

2

یک شهری

953

55.681835

29.443908

خیابان رازی

3

دو شهری

954

55.661487

29.445330

خیابان ابن سینا

4

سه شهری

956

55.682777

29.427222

خیابان سید رضی

5

شاهد (پلیس راه)

955

55.679251

29.419136

چهار راه مکی آباد

6

نجف شهر

957

55.722656

29.387770

 بلوار امام رضا (ع)، میدان بسیج

7

بلورد

961

56.046729

29.413900

کیلومتر 35 محور سیرجان-بافت

8

صاحب الزمان

962

55.739052

29.138350

کیلومتر 35 محور سیرجان-بندرعباس

9

22 بهمن

963

55.824718

28.932372

کیلومتر 60 محور سیرجان-بندرعباس

10

خیرآباد

964

55.382960

29.159052

کیلومتر 45 محور سیرجان-نیریز

11

شهیدرجایی (زیدآباد جاده ای)

965

55.542984

29.680915

کیلومتر 35 محور سیرجان-شهربابک

12

ابوالفضل(ع) (زیدآباد شهری)

966

55.538334

29.604553

زیدآباد

13

امیرالمؤمنین (کران)

967

55.747310

29.725970

روستای کران

14

خانه سرخ (گدار)

968

56.057029

29.810467

کیلومتر 55 محور سیرجان-کرمان

15

حسین آباد

969

55.829086

29.640696

کیلومتر 25 محور سیرجان-کرمان

16

دارستان

970

55.844073

29.234613

دارستان

17

پاریز

971

55.744763

29.880659

پاریز

18

پایگاه هوایی

9008

55.702222

29.440277

بیمارستان امام رضا(ع)

Template Design:Dima Group