اورژانس سیرجان - کارشناس مرکز پایش مراقبت‌های درمانی

1- بررسی مستمر تمامی زیرسیستم‌های سامانه مرکز پایش مراقبت‌های درمانی باالخص موارد نیاز به رسیدگی سریع (درخواست‌های پذیرش و اعزام با بیماران با شرایط پرخطر) و بررسی صحت فرم روزانه و فرم پایان شیفت
2- انجام فرآیند اعزام برحسب دستورالعمل مربوطه: بررسی صحت و کامل بودن اطلاعات اعزام ثبت‌شده بیمارستان مبدأ در سامانه MCMC
3- پاسخگویی به تماس‌های بیمارستان مبدأ، یا تماس با بیمارستان مبدأ جهت تصحیح اطلاعات
4- بررسی اولیه اعزام بر اساس پروتکل‌های اعزام و انتقال بیمار
5- اطلاع موارد مربوطه به پزشک مرکز، بررسی موارد عدم پذیرش و در دست پیگیری و در صورت لزوم ارجاع به پزشک مرکز جهت تعیین تکلیف و...
6- مشاهده و پایش دوربین‌های نظارتی مراکز درمانی و ثبت موارد در سامانه و پیگیری موارد مشاهده‌شده از بیمارستان موردنظر
7- رسیدگی به موارد اورژانسی که توسط کارشناسان سامانه 190 وزارت متبوع به مرکز اعلام می‌شود
8- همکاری و مشارکت در تمامی وظایف کارشناسان مرکز پایش مراقبت‌های درمانی برحسب موقعیت و لزوم

Template Design:Dima Group