اورژانس سیرجان - معرفی واحد

 نام و نام خانوادگی:
  •         آقای حجت الله رودستانی

 سمت:

  •         مسئول امور پایگاه‌ها

مدرک تحصیلی:

  •          کارشناس پرستاری       

 

شرح وظایف مسئول امور پایگاه‌های اورژانس پیش بیمارستانی

 1- جمع آوری و بهره برداری از داده های آماری  به منظور برنامه ریزی سالیانه و میان مدت

2- بررسی و تطبیق شرایط جغرافیائی ، حادثه خیزی و جمعیتی منطقه با امکانات فنی و پوشش واحدهای اورژانس پیش بیمارستانی و پیشنهاد اصلاح طرحهای گسترش واحدها

3- تهیه و ابلاغ ضوابط و استانداردهای مربوط به گسترش پایگاهها و ارائه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی

4- نظارت بر اجرای ضوابط گسترش پایگاهها و ارائه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی

5- اولویت بندی در احداث پایگاه و راه اندازی واحدهای اورژانس پیش بیمارستانی ، تعیین مکان مناسب برای احداث طبق استانداردهای کشوری و نظارت و هماهنگی در احداث بنا با دفتر فنی

6- تعیین نیازها و اولویت ها در توزیع منابع گسترش واحدها و برآورد نیروی انسانی و تجهیزاتی لازم

7- نظارت بر اجرای ضوابط قانونی و فنی در بکارگیری نیروی انسانی

8- پایش و ارزشیابی خدمات ارائه شده توسط واحدهای  اورژانس پیش بیمارستانی و ایجاد هماهنگی با مراکز درمانی

9- تحلیل آمار و اطلاعات به منظور محاسبه شاخصهای خدمات اورژانس پیش بیمارستانی و تهیه بازتاب اطلاعاتی برای واحدهای اجرایی

10- تهیه و اجرای پروژه های تحقیقاتی کاربردی در زمینه های مربوط به فوریتهای پزشکی و خدمات اورژانس پیش بیمارستانی در استان

11- گزارش تنگناها و نارسائیهای موجود در نظام ارائه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی و پیشنهاد راه حل مناسب

12- هماهنگی و همکاری با برنامه های جاری مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی

13- انعکاس خدمات ارائه شده توسط واحدهای اورژانس پیش بیمارستانی به منظور جلب مشارکت مردمی و حمایتهای سیاسی و منابع مالی منطقه

14- انجام سایر امور مرتبط طبق دستور ما فوق.

Template Design:Dima Group