اورژانس سیرجان - آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها

انواع موارد بحران-موارد قابل گزارش از طرف بیمارستان و خدمات فوریتی پیش بیمارستانی به مرکز هدایت عملیات دانشگاه

1 -حوادث ترافیکی با بیش از 5 نفرمصدوم ویا 3نفر فوتی

2 -مسمومیت غذایی به صورت گروهی یا مشاهده ي علائم بیماري مشابه در بیش از یک نفر

3 -مشاهده ي علائمی از هرگونه همه گیري مانند اپیدمی و آندمی

4 -وقوع زلزله و رانش زمین با هر شدت

5 -سقوط بهمن، سیل، طغیان رودخانه و طوفان

6 -مسمومیت با گازها به صورت گروهی

7 -بمب گذاري و هرگونه انفجار مواد آتش زا و خطرناك

8 -حوادث تروریستی

9 -هرگونه نشست سیاسی، شورش، تحصن و تجمعهاي بیش از هزارنفر مانند وقایع ورزشی و...

10 -هرگونه رویداد هوایی مانند سقوط هواپیما و بالگرد

11 -تمام بحران هاي داخلی بیمارستان ها

12 -هرگونه اعلام هشدار یا آماده باش به بیمارستان از طرف سازمان هاي همکار یا پشتیبان

 

فهرست حوادث داخلی بیمارستان

1 -نقص تأسیسات، تجهیزات و سازه هاي بیمارستان به نحوي که فعالیت بیمارستان مختل شود یا امکان ایجاد مخاطره اي را درپی داشته باشد

2 -مسمومیت یا مصدومیت گروهی پرسنل بیمارستان به نحوي که فعالیت بیمارستان مختل شود

3 -شیوع بیماري عفونی در بیماران و پرسنل بیمارستان به نحوي که فعالیت بیمارستان مختل شود

4 -حمله به بیمارستان در درگیري هاي مختلف

5 -وقوع مخاطرات طبیعی مانند سیل، زلزله و....

6 -وقوع مخاطرات غیرطبیعی مانند آتش سوزي، نقص تجهیزات هسته اي، آلودگی هاي شیمیایی

7 -مشاهده ي نوعی از بیماري که نیاز به اقدام سریع نیروهاي درمانی جهت جلوگیري ازشیوع دارد

8 -نافرمانی دسته جمعی بیماران یا کارکنان، مانند تحصن و تجمع بیشتر بیماران یا کارکنان

9 -پخش هرگونه شایعه که وضعیت بیمارستان را از حالت عادي خارج سازد.

 

 فایل های آموزشی:

موضوع لینک 
برنامه ملی پاسخ نظام سلامت در بلایا images/pdf/salamat.pdf
راهنمای مراقبت بیماری تنفسی ناشی از کروناویروس  images/pdf/corona guidelines.pdf
راهنمای ملی مدیریت خط بیمارستانی براساس شاخص های اعتبار بخشی  images/pdf/hospital_risk.pdf
شیوه نامه تشخیص و درمان مسمومیت با قارچ های سمی سیکلوپپتید  images/pdf/poisonous_mushroom.pdf
تخلیه اضطراری در سوانح  images/pdf/the_disasters_emergency.pdf
شیوه نامه تریاژ و درمان بیماران تب کریمه کنگو  images/pdf/triage_cchf1397.pdf
آمادگی بیمارستانی در سوانح  images/pdf/hospital.pdf

 

Template Design:Dima Group