اورژانس سیرجان - تعرفه حمل بیمار

 

تعرفه حمل بيمارتوسط آمبولانس تيپ B در بخش دولتي سال ۱۳۹۶

 

 

 

داخل شهري

 

بين شهري به ازاي هر كيلومتر

 

)فقط رفت محاسبه میگردد))ريال(

تهران

۱,۲۰۰,۰۰۰

۹,۰۰۰

كلان شهرهاي غير از تهران

۱,۰۰۰,۰۰۰

شهرستان ها

۷۰۰,۰۰۰

*ميزان تعرفه ورودي جهت انتقال بين شهري معادل ۷۵ % تعرفه داخل شهري میباشد.

*توقف به ازاي هر ساعت بعد از شروع ساعت سوم معادل ۱۲۰,۰۰۰ ريال میباشد.

*هزينه برگشت در سرجمع تعرفه لحاظ گرديده است و به طور جداگانه قابل اخذ نمی باشد.تعرفه حمل بيمارتوسط آمبولانس تيپ A در بخش دولتي سال۱۳۹۶

 

 

داخل شهري

 

بين شهري به ازاي هر كيلومتر

 

)فقط رفت محاسبه می گردد)(ريال(

تهران

۱,۱۰۰,۰۰۰

۸,۰۰۰

كلان شهرهاي غير از تهران

۹۰۰,۰۰۰

شهرستان ها

۶۵۰,۰۰۰

*ميزان تعرفه ورودي جهت انتقال بين شهري معادل ۷۵ % تعرفه داخل شهري میباشد.

*توقف به ازاي هر ساعت بعد از شروع ساعت سوم معادل ۱۰۰,۰۰۰ ريال میباشد.

*هزينه برگشت در سرجمع تعرفه لحاظ گرديده است و به طور جداگانه قابل اخذ نمی باشد.تعرفه حمل بيمارتوسط آمبولانس تيپ B در بخش عمومي غيردولتي سال ۱۳۹۶

 

 

داخل شهري

 

بين شهري به ازاي هر كيلومتر

 

)فقط رفت محاسبه می گردد)(ريال(

تهران

۱,۵۰۰,۰۰۰

۱۱,۰۰۰

كلان شهرهاي غير از تهران

۱,۳۰۰,۰۰۰

شهرستان ها

۹۰۰,۰۰۰

*ميزان تعرفه ورودي جهت انتقال بين شهري معادل ۷۵ % تعرفه داخل شهري میباشد.

*توقف به ازاي هر ساعت بعد از شروع ساعت سوم معادل ۱۴۰,۰۰۰ ريال میباشد.

*هزينه برگشت در سرجمع تعرفه لحاظ گرديده است و به طور جداگانه قابل اخذ نمی باشد.تعرفه حمل بيمارتوسط آمبولانس تيپ Aدر بخش عمومي غيردولتي سال ۱۳۹۶

 

 

داخل شهري

 

بين شهري به ازاي هر كيلومتر

 

)فقط رفت محاسبه می گردد)(ريال(

تهران

۱,۳۰۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۰

كلان شهرهاي غير از تهران

۱,۱۰۰,۰۰۰

شهرستان ها

۸۰۰,۰۰۰

*ميزان تعرفه ورودي جهت انتقال بين شهري معادل ۷۵ % تعرفه داخل شهري میباشد.

*توقف به ازاي هر ساعت بعد از شروع ساعت سوم معادل ۱۲۰,۰۰۰ ريال میباشد.

*هزينه برگشت در سرجمع تعرفه لحاظ گرديده است و به طور جداگانه قابل اخذ نمی باشد.تعرفه حمل بيمارتوسط آمبولانس تيپ B در بخش خصوصي سال ۱۳۹۶

 

 

داخل شهري

 

بين شهري به ازاي هر كيلومتر

 

)فقط رفت محاسبه می گردد)(ريال(

تهران

۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۴,۰۰۰

كلان شهرهاي غير از تهران

۱,۶۰۰,۰۰۰

شهرستان ها

۱,۲۰۰,۰۰۰

*ميزان تعرفه ورودي جهت انتقال بين شهري معادل ۷۵ % تعرفه داخل شهري میباشد.

*توقف به ازاي هر ساعت بعد از شروع ساعت سوم معادل ۱۷۰,۰۰۰ ريال میباشد.

*هزينه برگشت در سرجمع تعرفه لحاظ گرديده است و به طور جداگانه قابل اخذ نمی باشد.تعرفه حمل بيمارتوسط آمبولانس تيپ A در بخش خصوصي سال ۱۳۹۶

 

 

داخل شهري

 

بين شهري به ازاي هر كيلومتر

 

)فقط رفت محاسبه می گردد)(ريال(

تهران

۱,۸۰۰,۰۰۰

۱۳,۰۰۰

كلان شهرهاي غير از تهران

۱,۴۵۰,۰۰۰

شهرستان ها

۱,۱۰۰,۰۰۰

*ميزان تعرفه ورودي جهت انتقال بين شهري معادل ۷۵ % تعرفه داخل شهري میباشد.

*توقف به ازاي هر ساعت بعد از شروع ساعت سوم معادل ۱۴۰,۰۰۰ ريال میباشد.

*هزينه برگشت در سرجمع تعرفه لحاظ گرديده است و به طور جداگانه قابل اخذ نمی باشد.

          

اخبار

جلسه کمیته پیشگیری و مقابله با کرونا

جلسه کمیته پیشگیری و مقابله با کرونا

شنبه 02 فروردين 1399
جلسه کمیته پیشگیری و مقابله با کرونا در تاریخ 99/1/2 در دانشکده علوم پزشکی سیرجان با حضور اعضا تشکیل شد. ...
Template Design:Dima Group